Κάθε έτος με απόφαση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος προκηρύσσεται ο αριθμός θέσεων εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των 80 ανά έτος (με επιπλέον τους τελευταίους τυχόν ισοβαθμήσαντες).

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών και δημοσιοποιείται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας Διαδικτύου (www.edcm.edu.gr και www.geol.uoa.gr) και με ανακοινώσεις στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Για το τρέχον ακαδημαικό έτος κατεβάστε την προκήρυξη από τον παρακάτο σύνδεσμο:

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018