Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Δίδακτρα & Υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα.

Το ύψος των συνολικών διδάκτρων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) μετά από πρόταση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (EΣΕ).

Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση τον οδηγό χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο προϋπολογισμός είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΣΕ.

Το ύψος των διδάκτρων για τα τρία εξάμηνα σπουδών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στα επιμέρους σεμιναριακά μαθήματα στο πλαίσιο των σεμιναρίων πεδίου, αλλά όχι τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής


Καταβολή διδάκτρων

Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).


ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 80 200 200 1000 227
IBAN: GR03 0140 8020 8020 0200 1000 227
SWIFT: CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 080/545111-60
IBAN: GR35 0110 0800 0000 0805 4511 160
SWIFT: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6002 0300 20 019
IBAN: GR79 0171 0020 0060 0203 0020 019


Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται μετά την κατάθεση των διδάκτρων να προσκομίσουν και το αποδεικτικό κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η Γραμματεία θα είναι ικανή να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και να εκδώσει νόμιμη απόδειξη.


Διακοπή Φοίτησης

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που για κάποιο λόγο αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των διδάκτρων που έχει καταβάλλει.


Υποτροφίες

Σε έναν αριθμό Μεταπτυχιακών Φοιτητών που δεν υπερβαίνει το 10% των εγγεγραμμένων δίδεται η δυνατότητα υποτροφιών. Η ΕΣΕ επιλέγει τους υπότροφους με βάση την επίδοση στα μαθήματα του Α' και Β' εξαμήνου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας από τα δύο πρώτα εξάμηνα τουλάχιστον 8.5.

Η ΕΣΕ του Μεταπτυχιακού κάθε χρόνο αποφασίζει για τον αριθμό των υποτροφιών και το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο Γ' εξάμηνο φοίτησης.

Οι αιτήσεις για την απαλλαγή των διδάκτρων για το Γ' εξάμηνο θα γίνονται μετά από προκήρυξη της ΕΣΕ η οποία θα ανακοινώνεται στους φοιτητές μετά την έκδοση των βαθμολογιών των δύο πρώτων εξαμήνων, και θα ανακοινώνεται στους φοιτητών μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τη Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Η ΕΣΕ διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας εφόσον μετά το πέρας του Γ' εξαμήνου σπουδών διαπιστωθεί ότι δεν έχει παραδοθεί η Μεταπτυχιακή Διατριβή ή δεν έχει βαθμολογηθεί με βαθμό >8. Σε αυτή την περίπτωση ο πρώην υπότροφος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ακέραιο τα δίδακτρα.