logo

logo ekpa 2
Logo Tmima Geology

ΧΟΡΗΓΟΙ

ETE Logo GR

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Επιλογή Φοιτητών - Εγγραφές

Στο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των Κρίσεων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών του συνόλου των Τμημάτων ΑΕΙ (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού Σώματος, Σχολών Δημόσιας Διοίκησης κ.ά. (εκτός από τις σχολές υπαξιωματικών) Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά την έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε εύλογο χρονικό διάστημα (Μάρτιο ή Οκτώβριο) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: www.edcm.edu.gr.
 2. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή και των δύο αιτήσεων.
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 5. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλους ή ισοδύναμα πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεών του με γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής η οποία ορίζεται από τη ΣΕ. Η Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ φέροντα τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων Αγγλόφωνων πανεπιστημίων, ή έχοντα πιστοποιημένη επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπλέον ξένων γλωσσών
 10. Πιστοποιητικά γνώσεων πληροφορικής, επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με τα αντικείμενα σπουδών κ.λπ.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ του ΠΜΣ και επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Θέμα διπλωματικής εργασίας και επίδοση, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Ο βαθμός σε μαθήματα συναφή με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10%
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (πτυχίο Γ’ κύκλου σπουδών) σε ποσοστό 20%
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο υψηλότερο αυτού της προϋπόθεσης εισαγωγής, σε ποσοστό έως 10%
  Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και επίπεδο γλωσσομάθειας, σε ποσοστό έως 10%
 • Επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σε ποσοστό έως 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα και τυχόν δημοσιεύσεις, η προηγούμενη πρακτική εμπειρία, η επαγγελματική ενασχόληση σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η δράση σε οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ κ.λπ., σε ποσοστό έως 10%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.edcm.edu.gr.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες φοιτητές γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΣΕ. Η ΣΕ οφείλει να πληροφορήσει τον ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασής του σε προθεσμία 10 ημερών.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.