Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Φοιτητών & Αποφοίτων

Saturday, 09 May 2020 19:57

Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε Συνέδρια, στις οποίες συμμετείχαν ή των οποίων συγγραφείς είναι φοιτητές και απόφοιτοι του ΠΜΣ.

Ο κατάλογος είναι υπό συνέχη ενημέρωση

 

Andreadakis, E., Diakakis, M., Vassilakis, E., Deligiannakis, G., Antoniadis, A., Andriopoulos, P., Spyrou, N. I. Nikolopoulos, E. I. (2020). Unmanned Aerial Systems-Aided Post-Flood Peak Discharge Estimation in Ephemeral Streams. Remote Sensing, 12(24), 4183. https://doi.org/10.3390/rs12244183
Andreadakis, Emmanouil, Diakakis, M., Nikolopoulos, E. I., Vassilakis, E., & Spyrou, N. I. (2019). Estimation of flash flood peak discharge using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-derived imagery. The case of the 2017, Mandra flood in Greece. In EGU General Assembly 2019, Flash floods and associated hydro-geomorphic processes: observation, modelling and warning. Vienna. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30587.57128
Andreadakis, Emmanuel, Diakakis, M., Nikolopoulos, E., Spyrou, N. I., Gogou, M. E., Katsetsiadou, K.-N., Deligiannakis, G., Georgakopoulos, A., Antoniades, Z., Melakis, M., Lekkas, E., Kalogiros, J. (2018). Characteristics and impacts of the November 2017 catastrophic flash flood in Mandra, Greece. In European Geosciences Union General Assembly 2018 (p. Poster). Vienna.
Andriopoulos, P., Andreadakis, E., Diakakis, M., Exadaktylos, G. (2020) Optical Granulometry in Flood Deposits. Analysis and Mapping. Safe Greece 2020 on-line - 7th International Conference on Civil Protection & New Technologies, 14-16 Octoober, Proceedings p. 233-236
Antoniades, A., Antoniades, C,. Kapris, I., Lekkas, E., 2017. Evaluation of Environmental Conditions Underneath and Around a Hazardous Waste Storage Area [Inofyta Viotias] - Installation of a Grounwater Monitoring System, 11th International Hydrogeological Congress of Greece. Athens, October 2017
Antoniades, C., Koufalis, D., Geralidi, E., 2019. The Greek Ombudsman’s Experience when Intervening in Cases Related to Management of Natural Disasters by the Public Administration. Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, p. I-90 – I-94.
Apostoleris, K., Psarianos, B., Choupas, I.-A., Matragos V. Skew Superelevation Edge Rounding Design Improving Riding Comfort on Freeways. Transportation Research Record. 2019;2673(1):343-357. doi:10.1177/0361198118821680
Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E. I., Spyrou, N. I., Gogou, M. E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, N.K., Antoniadis, Z., Melaki, M., Georgakopoulos, A., Tsaprouni, K., Kalogiros, J., Lekkas, E. (2019). An integrated approach of ground and aerial observations in flash flood disaster investigations. The case of the 2017 Mandra flash flood in Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction, 33, 290–309. https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2018.10.015
Diakakis, M., Priskos, G., Skordoulis, M (2018) Public perception of flood risk in flash flood prone areas of Eastern Mediterranean: the case of Attica Region in Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 404–413
Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E., Spyrou, N-I., Gogou, M-E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K-N., Antoniadis, Z., Melaki, M., Georgakopoulos, A., Kalogiros J., Lekkas E., 2018. The Extreme Flash Flood of Mandra, Greece. Description of Impacts and Flood Characteristics. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Dura A., Mertzimekis T.J. , Bakalis E., Nomikou P., Hannington M.D., Petersen S. (2019): CTD data profiling to assess the natural hazard of active submarine vent fields: the case of Kolumbo near Santorini Island. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-213, p. 620-621. (Young scientist poster award)
Ezat, E., El Ajouz, K.-Z., Andreadakis, E., Diakakis, M., & Georgakopoulos, A. (2019). Debris Flow on a Fully Activated Intramontane Fan During The Flash Flood of Mandra ( Attica , Greece ). UAS-aided Field Mapping of Katsimidi Fan. In 15th Conference of the Geological Society of Greece. Athens. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23302.83528
Ezat, E., Andreadakis, Ε., Diakakis, Μ., Spyrou, Ν.Ι. (2020) Flash Flood Interaction with Composite Infrastructures. Floodwater Velocity, Erosion and Deposition. Safe Greece 2020 on-line - 7th International Conference on Civil Protection & New Technologies, 14-16 Octoober, Proceedings p. 229-232
Filis, C., Spyrou, N-I., Diakakis, M., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Papagiannaki, K., Vassilakis, E. Milios, D., and Lekkas, E. Post-wildfire flash flooding in small mountainous catchments: postfire effects and characteristics of the November 2019 flash flood in Kineta, Greece,  https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-5501, EGU General Assembly 2020
Gondikas A., Kalampaliki T., Dura A., Chronakis P.M. , Nomikou P., Godelitsas A., Pergantis S., Mertzimekis Th. J., Hasselov M. (2019): Detection of Engineered, Incidental, and Natural Nanoparticles in Marine Waters in the Proximity of Islands. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-253, p. 442-443.
Gogou M., Andreadakis E., Nomikou P., Lekkas E. (2018): Previewing tsunami risk in coastal zone of Southern Aegean sea. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 75-78
Gogou, M-E., Macri, E., Katsetsiadou, K‐N., Evelpidou, N., Karkani, E., Lekkas, E., 2019. Tsunami Hazard and Sand Dune Protection in West Naxos Isl., Greece. Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, Greece, p. I-57 – I-60.
Gogou, M., Katsetsiadou, K-N., Lekkas, E., Andreadakis, E., Argyris, I., 2018. The 21 July 2017, Kos-Bodrum Tsunami Intensity Mapping: Applying the Integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS2012). Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Kaviris, G., Douflias, E, Fountoulakis, I., Psarris, D., Cholevas, K., Millas, C., Spingos, I., Aliferis, I, Milios, D., Kassaras, I., Voulgaris, N., Lekkas, E. and Makropoulos, K., 2018. Seismicity and seismic hazard assessment of Kastoria (NW Greece). Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts, Poster.
Kleanthi, M., Asbestos – One More Problem After the Devastating Fires of July 23 and 24, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Kouklis, G.-R.; Yiannakou, A. The Contribution of Urban Morphology to the Formation of the Microclimate in Compact Urban Cores: A Study in the City Center of Thessaloniki. Urban Sci. 2021, 5, 37. https://doi.org/10.3390/urbansci5020037
Lekkas, E., Carydis, P., Mavroulis, S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Gogou, M-E., Spyrou, N-I., Kapourani, E., Athanassiou, M., Arianoutsou, M., Vassilakis, E., Kotsi, E., Speis, P. D., Delakouridis, J., Milios, D., Katsetsiadou, K-N., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Giannaros, T., Karagiannidis, A., Papagiannakis, K., Parcharidis, I., The 2018 Forest Fire of Mati, Greece: Characteristics and Impacts, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts, Poster.
Manousaki, M., European Volcanoes, NightQ a Challenge for Greece, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Mavroulis, S., Andreadakis, E., Spyrou, N. I., Antoniou, V., Skourtsos, E., Papadimitriou, P., Kasssaras, I., Kaviris, G., Tselentis, G., Voulgaris, N., Carydis, P., Lekkas, E. (2019). UAV and GIS based rapid earthquake-induced building damage assessment and methodology for EMS-98 isoseismal map drawing: The June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean, Greece) earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction, 37(September 2018), 101169. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101169
Mavroulis, S., Stanota, E.-S., Lekkas, E. (2019). Evaluation of environmental seismic intensities of all known historical and recent earthquakes felt in Zakynthos Island, Greece using the Environmental Seismic Intensity (ESI 2007) scale. Quaternary International, 532, 1-22, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.09.006, EGU General Assembly 2020
Mavroulis, S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Spyrou, N-I., Gogou, M-E., Kotsi, E., Kapourani, E., Stanota, E-S., Lekkas, E., Carydis, P., 2018. Fire-Induced Building Damage in Wildland Urban Interface Areas: The Case of the 2018 Eastern Attica (Greece) Fire. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Mavroulis, S., Spyrou, N-I., Kopanas, I., Lekkas, E., 2018 Zonation for Mitigation of Landslide Risk and Responsible Tourism Development in the Ionian Islands’ Beaches (Western Greece) . Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Papadopoulos, G.A.; Lekkas, E.; Katsetsiadou, K-N.; Rovythakis, E.; Yahav, A. Tsunami Alert Efficiency in the Eastern Mediterranean Sea: The 2 May 2020 Earthquake (Mw6.6) and Near-Field Tsunami South of Crete (Greece). GeoHazards 2020, 1, 44-60. 
Papaioannou, I., Interactive Training on Earthquakes: Construction of a Prototype Seismograph, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts
Patsouri, A. Digital Applications in Urban Public Transport: a Comparative Analysis of Shared and Sustainable on-demand transport solutions in Germany and Greece, ERSA (European Regional Science Association) Conference, France, 2019.
Plessa, A., Papadopoulos, G., Kaviris, G., Lekkas, E. and Santini, M., 2019. The Tsunami Ready program as a tsunami risk reduction strategy and its potential implementation in two test sites of Greece (Rhodes and Kos Island). Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, p. I-49 – I-52.
Speis, P. D., Andreadakis, E., Diakakis, M., Daidassi, E., & Sarigiannis, G. (2019). Psychosocial vulnerability and demographic characteristics in extreme flash floods: The case of Mandra 2017 flood in Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101285. doi: 10.1016/j.ijdrr.2019.101285
Speis, P., Andreadakis, E., Diakakis, M., Daidassi, E., & Sarigiannis, G. (2018). The Flash Flood of Mandra, Attica: Psychosocial Vulnerability and Demographic Characteristics. In SafeKozani 2018. Kozani, Book of Abstracts
Spiggou-Polyla, M., 2019. Impacts of a Potential Oil Spill on the Western Coast of Corfu Island. Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, p. I-25 – I-28.
Spyrou, N-I., Stanota, E-S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Lekkas, E., and Vassilakis, E. Estimation of Flow Velocity During Flash Floods with the synergy of Unmanned Aerial Systems (UAS) data and Ground Observations: The Case of 2017 Mandra Flash Flood, Greece,  https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-17845, EGU General Assembly 2020
Spyrou, N-I., Stanota, E-S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E., Gogou, M-E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K-N., Antoniadis, Z., Melaki, M., Georgakopoulos, A. Kalogiros, I., Lekkas, E. Delineating Flood Boundary Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Derived Imagery, and Ground Observations: The Case of the 2017 Mandra Flash Flood in Greece, 2018. Safe Kozani 2018- 5th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Kozani, Book of Abstracts, Poster.
Spyrou, N., Stanota, E. S., Diakakis, M., Andreadakis, E., Deligiannakis, G., & Lekkas, E., 2019. Boundary And Estimation Of the Flood Development Velocity Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Derived Imagery And Ground Observations: The Case Of The 2017 Mandra Flash Flood In Greece. In 15th Conference of the Geological Society of Greece. Athens. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23040.69129
Stanota, E-S., Spyrou, N-I., Andreadakis, E., Skourtsos, E., Loziox, S., and Lekkas, E. Landslide Behaviour and Risk Reduction using SfM and 3D modelling techniques with Unmanned Aerial Systems (UAS). Chios island (Greece). https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-18852, EGU General Assembly 2020
Stanota, E-S., Spyrou, N-I., 2019. UAS‐based Photogrammetry for 3d‐Mapping and Reduction of Landslide Risk in Tectonically Active Areas: The Case of Chios Island (Greece). Proceedings, Safe Corfu 2019- 6th International Conference on Civil Protection & New Technologies, Corfu, Greece, p. I-164 – I-167.
Triantafyllou, I.,Gogou, M., Mavroulis, S., Lekkas, E., Papadopoulos, G., Thravalos, M. The Tsunami Caused by the 30 October 2020 Samos (Aegean Sea) Mw7.0 Earthquake: Hydrodynamic Features, Source Properties and Impact Assessment from Post-Event Field Survey and Video Records. Journal of Marine Science and Engineering. 9. 68. doi:10.3390/jmse9010068.
Αντωνιάδης Κώστας, Καρρά Ευσταθία, Αντωνιάδης Αντώνης, 2017. Χωροθέτηση Έργων Υποδομής - Τεχνικά & Νομικά ζητήματα. Μελέτη Περίπτωσης: Χωροθέτηση Βιολογικού Καθαρισμού της Χώρας, ν. Άνδρου (Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων). 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2017.
Κατσέας Βάιος, Παπαϊωάννου Ιωάννης, 2019. Εκπαιδευτικό Σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ; Αναγνώριση Φυσικών Κινδύνων και Ασφάλεια στο Σχολικό Περιβάλλον,  5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 11-13 Οκτωβρίου, Λάρισα, Πρακτικά Συνεδρίο Τόμος Γ΄ pp 937-956

­

Last modified on Wednesday, 19 May 2021 20:06