Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Kοινοποιήθηκαν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου μέσω της πλατφόρμας eClass τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών αριστείας που αφορά στους φοιτητές της 3ης Σειράς (Ημερομηνία πρώτης εγγραφής: Οκτ. 2016) του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το μέλη της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής.

Στην καρτέλα eClass παρατίθενται αναλυτικά οι τελικές βαθμολογίες των υποψηφίων που βρέθηκαν σε ισοβαθμία, βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες!

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών αριστείας που αφορά στους φοιτητές της 3ης Σειράς (Ημερομηνία πρώτης εγγραφής: Οκτ. 2016) του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων».

Οι υποψήφιοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπότροφους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έχουν το νόμιμο δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών και την ανάρτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Ημερομηνία ανακοίνωσης: 18-12-2017).

Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» στην Συνεδρίασή της 7ης Νοεμβρίου 2017 αποφάσισε τη χορήγηση 14 υποτροφιών για την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στα δίδακτρα για το Γ’ εξάμηνο, οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Κατευθύνσεις φοίτησης ως ακολούθως:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκήρυξε το 45ο τακτικό πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα αλλά και τη διαδικασία επιλογής, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Ίδρυμα Μποδοσάκη - Πρόγραμμα Υποτροφιών

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί την κατάταξη υποψηφίων βάσει βαθμολογίας στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες σε απόφοιτους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, οι οποίοι ανακηρύχτηκαν πτυχιούχοι κατά τις περιόδους Σεπτεμβρίου 2015, Φεβρουαρίου 2016 και Ιουνίου 2016, στην κατεύθυνση και ειδικότητα που οι ίδιοι επιθυμούν, με κριτήριο τον τελικό βαθμό πτυχίου.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα.

Το ύψος των συνολικών διδάκτρων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) μετά από πρόταση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (EΣΕ).

Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση τον οδηγό χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο προϋπολογισμός είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΣΕ.

Το ύψος των διδάκτρων για τα τρία εξάμηνα σπουδών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στα επιμέρους σεμιναριακά μαθήματα στο πλαίσιο των σεμιναρίων πεδίου, αλλά όχι τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής


Καταβολή διδάκτρων

Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με βάση τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).


ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 80 200 200 1000 227
IBAN: GR03 0140 8020 8020 0200 1000 227
SWIFT: CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 080/545111-60
IBAN: GR35 0110 0800 0000 0805 4511 160
SWIFT: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6002 0300 20 019
IBAN: GR79 0171 0020 0060 0203 0020 019


Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται μετά την κατάθεση των διδάκτρων να προσκομίσουν και το αποδεικτικό κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η Γραμματεία θα είναι ικανή να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και να εκδώσει νόμιμη απόδειξη.


Διακοπή Φοίτησης

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που για κάποιο λόγο αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των διδάκτρων που έχει καταβάλλει.


Υποτροφίες

Σε έναν αριθμό Μεταπτυχιακών Φοιτητών που δεν υπερβαίνει το 10% των εγγεγραμμένων δίδεται η δυνατότητα υποτροφιών. Η ΕΣΕ επιλέγει τους υπότροφους με βάση την επίδοση στα μαθήματα του Α' και Β' εξαμήνου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας από τα δύο πρώτα εξάμηνα τουλάχιστον 8.5.

Η ΕΣΕ του Μεταπτυχιακού κάθε χρόνο αποφασίζει για τον αριθμό των υποτροφιών και το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο Γ' εξάμηνο φοίτησης.

Οι αιτήσεις για την απαλλαγή των διδάκτρων για το Γ' εξάμηνο θα γίνονται μετά από προκήρυξη της ΕΣΕ η οποία θα ανακοινώνεται στους φοιτητές μετά την έκδοση των βαθμολογιών των δύο πρώτων εξαμήνων, και θα ανακοινώνεται στους φοιτητών μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τη Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Η ΕΣΕ διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας εφόσον μετά το πέρας του Γ' εξαμήνου σπουδών διαπιστωθεί ότι δεν έχει παραδοθεί η Μεταπτυχιακή Διατριβή ή δεν έχει βαθμολογηθεί με βαθμό >8. Σε αυτή την περίπτωση ο πρώην υπότροφος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ακέραιο τα δίδακτρα.

Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" αποφάσισε, την 25η Αυγούστου 2017, την ετήσια χορήγηση δύο υποτροφιών σε Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την τελευταία τετραετία, στη μνήμη του Δόκιμου Ανθυποπυραγού Μουζακίτη Αριστείδη, ο οποίος κατέληξε μετά από βαρύ τραυματισμό κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» αποφάσισε για τη χορήγηση υποτροφίας ετησίως σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, στη μνήμη του Δόκιμου Ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds