Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Alpha Bank Logo

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 12:14

Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας 2017-2018

Ετικέτες

Η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» στην Συνεδρίασή της 7ης Νοεμβρίου 2017 αποφάσισε τη χορήγηση 14 υποτροφιών για την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στα δίδακτρα για το Γ’ εξάμηνο, οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Κατευθύνσεις φοίτησης ως ακολούθως:

Κατεύθυνση 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών & Κρίσεων

 • 2 υποτροφίες για την ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο
 • 2 υποτροφίες για 50% απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο
 • 2 υποτροφίες για 30% απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο

Κατεύθυνση 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος

 • 1 υποτροφία για την ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο
 • 1 υποτροφία για 50% απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο
 • 1 υποτροφία για 30% απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο

Κατεύθυνση 3: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

 • 2 υποτροφίες για την ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο
 • 2 υποτροφίες για 50% απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο
 • 1 υποτροφία για 30% απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών για το Γ’ εξάμηνο

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» απονέμονται με βάση την επίδοση στα μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι φοιτητές που:

 1. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (Α’ και Β’ εξάμηνο).
 2. Συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας από τα δύο πρώτα εξάμηνα τουλάχιστον 8.5.
 3. Δεν έχουν οφειλές διδάκτρων από το Α’ και Β’ εξάμηνο

Κριτήρια επιλογής υπότροφων

Οι υπότροφοι επιλέγονται με κριτήριο το μέσο όρο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας υπολογίζεται με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

Για την κατάταξη των υποψήφιων λαμβάνεται υπόψη το πρώτο δεκαδικό ψηφίο του μέσου όρου της βαθμολογίας του.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι από τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας είναι από τις 22-11-2017 έως τις 30-11-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας στη Γραμματεία του ΠΜΣ με email, το οποίο θα αποστείλουν από τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει χορηγηθεί από το ΕΚΠΑ. Οι αιτήσεις που θα αποστέλλονται από άλλους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gmail, hotmail, κλπ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας θα ανακοινωθούν, μετά από συνεδρίαση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής, την Παρασκευή 08-12-2017.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συμπεριληφθούν στους υπότροφους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έχουν το νόμιμο δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών και την ανάρτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν σε νεότερη Συνεδρίαση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι η ΕΣΕ διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας εφόσον μετά το πέρας του Γ’ εξαμήνου σπουδών διαπιστωθεί ότι δεν έχει παραδοθεί η Μεταπτυχιακή Διατριβή ή δεν έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μεγαλύτερο του 8. Σε αυτή την περίπτωση ο πρώην υπότροφος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ακέραιο τα δίδακτρα.


Έντυπο αίτησης χορήγησης υποτροφίας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακολουθείστε μας

Twitter Feeds