• Helpdesk: +30 2107274825
 • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τρόπος Εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΕΚΠΑ και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Κάθε εύλογο χρονικό διάστημα (Μάρτιο ή Οκτώβριο) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στη Σ.Ε. τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων ή ορίζει επιτροπή επιλογής εισακτέων, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: www.edcm.edu.gr.
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλους ή ισοδύναμα πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεών του με γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής η οποία ορίζεται από τη ΣΕ. Η Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ φέροντα τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων Αγγλόφωνων πανεπιστημίων, ή έχοντα πιστοποιημένη επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Συστατικές επιστολές
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 10. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπλέον ξένων γλωσσών
 11. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.
 12. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
 13. Πιστοποιητικά γνώσεων πληροφορικής, επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με τα αντικείμενα σπουδών κ.λπ.

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα.

Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει:

 • το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
 • ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
 • Θέμα διπλωματικής εργασίας και επίδοση, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Ο βαθμός σε μαθήματα συναφή με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10%
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (πτυχίο Γ’ κύκλου σπουδών) σε ποσοστό 15%
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο υψηλότερο αυτού της προϋπόθεσης εισαγωγής, σε ποσοστό έως 10%
 • Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και επίπεδο γλωσσομάθειας, σε ποσοστό έως 10%
 • Επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σε ποσοστό έως 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα και τυχόν δημοσιεύσεις, η προηγούμενη πρακτική εμπειρία, η επαγγελματική ενασχόληση σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η δράση σε οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ κ.λπ., σε ποσοστό έως 10%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.