• Helpdesk: +30 2107274825
 • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επιλογή Φοιτητών - Εγγραφές

Στο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των Κρίσεων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών του συνόλου των Τμημάτων ΑΕΙ (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού Σώματος, Σχολών Δημόσιας Διοίκησης κ.ά. (εκτός από τις σχολές υπαξιωματικών) Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε εύλογο χρονικό διάστημα (Μάρτιο ή Οκτώβριο) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου(εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός Πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο για όλα τα πτυχία του).
  - Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
  - Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ισοτιμίας με τα Ανώτατα Παιδαγωγικά Τμήματα.
  - Οι τελειόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι τις 31/8, θα πρέπει να προσκομίσουν Αναλυτική Βαθμολογία και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι τελειόφοιτοι και θα προσκομίσουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την 1 /9.
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία 1ου Πτυχίου (εφόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός Πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό σπουδών και αναλυτική βαθμολογία για όλα τα πτυχία του).
 4. Αντίγραφα διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών εφόσον υπάρχει).
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας .
  - Ως πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτά όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα αγγλικής γλώσσας. Επίσης γίνονται δεκτά και τα πτυχία από αγγλόφωνα πανεπιστήμια και οι αναλυτικές βαθμολογίες στην οποίες αναγράφονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας
  - Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας με γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή διαδικασία μπορεί να είναι α) συγγραφή έκθεσης στα αγγλικά με θέμα που θα επιλέξει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ή β) διαγώνισμα με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσω email, κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
 6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής(εφόσον υπάρχει).
 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 8. Βιογραφικό Σημείωμα

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ του ΠΜΣ και επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Θέμα διπλωματικής εργασίας και επίδοση, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Ο βαθμός σε μαθήματα συναφή με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10%
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (πτυχίο Γ’ κύκλου σπουδών) σε ποσοστό 20%
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο υψηλότερο αυτού της προϋπόθεσης εισαγωγής, σε ποσοστό έως 10%
  Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και επίπεδο γλωσσομάθειας, σε ποσοστό έως 10%
 • Επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σε ποσοστό έως 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα και τυχόν δημοσιεύσεις, η προηγούμενη πρακτική εμπειρία, η επαγγελματική ενασχόληση σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η δράση σε οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ κ.λπ., σε ποσοστό έως 10%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.edcm.edu.gr.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες φοιτητές γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση και αίτημα επαναξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ email στο οποίο θα ενημερώνονται για την απόρριψή τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.