• Helpdesk: +30 2107274825
  • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της έγκρισης της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδ. έτος 2020-2021 από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, κατά τη 2η συνεδρίασή στις 30/9/2020, το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» θα χορηγήσει πενήντα πέντε (55) υποτροφίες πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/4-8-2017).

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε 8.195,00 € (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε 5.736,50 € (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) (ΦΕΚ 2726Β/3-7-2020).

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν τους πενήντα πέντε (55). Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό, θα επιλεγούν με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ, έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου.

Ακολούθως παρατίθενται διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3387Β/10-8-2017.

Για την εφαρμογή της διάταξης νοούνται ως:

1. Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:

Το ως άνω εισόδημα προσδιορίζεται από την Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και διαπιστώνεται στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ΄ έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

2. Οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το άθροισμα των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας από όλες τις πηγές εισοδήματος (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από αυτοαπασχόληση, συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, επιδόματα - ανεργίας, οικογενειακά κλπ), μετά την αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, διαιρουμένου με την κλίμακα ισοδυναμίας. Τεκμαρτά εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό της κλίμακας ισοδυναμίας, ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και για μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω. Επομένως, το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα ισούται με το λόγο του συνολικού καθαρού οικογενειακού εισοδήματος δια του αθροίσματος των συντελεστών, αναλόγως των μελών της οικογένειας.

3. Ως εξαρτώμενα τέκνα νοούνται:

α) τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

β) τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητεί ας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

γ) τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

4. α) Το ορφανό ή τα ορφανά τέκνα αποτελούν ίδια οικογένεια, όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων. β) Για άγαμους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ετών λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό τους εισόδημα.

5. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

6. Ατομικό εισόδημα:

Το συνολικό καθαρό εισόδημα του αιτούντος, δηλαδή το άθροισμα των εισοδημάτων (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από αυτοαπασχόληση, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, οικογενειακά επιδόματα κλπ, δηλαδή το σύνολο των καθαρών αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήματος), μετά την αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Τεκμαρτά εισοδήματα δε λαμβάνονται υπόψη.

Δικαιούχοι - Μη δικαιούχοι - Προϋποθέσεις απαλλαγής

1. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

2. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.

Ακολουθητέα διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απαλλαγή διδάκτρων ηλεκτρονικά, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και να αναρτήσουν τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση του φοιτητή. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μετά την υποβολή της αίτησης ο αιτών θα λάβει αυτοματοποιημένο email, το οποίο αποτελεί ακριβές αντίγραφο της αίτησής που υπέβαλε, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.

2. Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

3.

(α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

(δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

(ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί μέσω του https://www.gov.gr/

Η Επιτροπή επιλογής, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο στο πλαίσιο του ελέγχου και της αξιολόγησης της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 22/10/2020 έως τις 30/10/2020 στις 14:00. Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα κλείσει και καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που καταθέτουν. Η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα της αίτησής τους μέσω του αυτοματοποιημένου αντίγραφου που θα λάβουν μέσω email μόλις υποβάλουν την αίτησή τους. Αν διαπιστώσουν οποιοδήποτε λάθος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκ νέου. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία αίτηση που θα υποβάλουν.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.edcm.edu.gr). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ανακοινωθούν μόνο οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και δεν θα υπερβαίνει την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Ενστάσεις

Οι αιτούντες που δεν είναι δικαιούχοι της απαλλαγής διδάκτρων μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής των υπότροφων μέσω email (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στην Γραμματεία του ΠΜΣ εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Όροι υποτροφίας

Οι δικαιούχοι της υποτροφίας υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ εντός πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς να καταβάλουν δίδακτρα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταβάλουν δίδακτρα για κάθε εξάμηνο υπέρβασης. Σε κάθε περίπτωση, η υπέρβαση του χρόνου φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή ο συνολικός χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να ξεπεράσει τα επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.