• Helpdesk: +30 2107274825
  • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022

Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022

Ανακοινώνεται η έναρξη και λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 για το ακαδ. έτος 2022-23.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ κατόπιν της απόφασης της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2022-2023, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27-10-2022 και ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ έως την 10-11-2022.

Δικαιούχοι - Μη δικαιούχοι - Προϋποθέσεις απαλλαγής

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ εφόσον:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως. αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστο από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

4. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

5. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

6. Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

1. Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα: Το ως άνω εισόδημα προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και διαπιστώνεται στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ’ έτος, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ισχύουν τα ακόλουθα (ΦΕΚ Β-4659/5-9-2022):

Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (8.752,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (6.126, 40 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

2. Φορολογητέο εισόδημα: Ως τέτοιο εισόδημα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) από το ακαθάριστο εισόδημα.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.(Για τη φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης, πατήστε εδώ.)

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μετά την υποβολή της αίτησης ο αιτών θα λάβει αυτοματοποιημένο email, το οποίο αποτελεί ακριβές αντίγραφο της αίτησής που υπέβαλε, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που προσκόμισε. Ο/Η αιτών/ούσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλει. Οι αιτήσεις που περιέχουν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή της αίτησης διαπιστώσετε ότι η αίτησή σας δεν είναι ορθή μπορείτε να την υποβάλλετε εκ νέου. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία αίτηση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αυτοματοποιημένο email παρακαλούμε ελέγξτε τις θυρίδες spam/trash του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που δεν εντοπίσετε το αυτοματοποιημένο email παρακαλούμε αποστείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να ελέγξουμε αν αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς.

2. Για τη διαπίστωση της προϋπόθεσης αριστείας, εξετάζεται ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου που έχει κατατεθεί με το φάκελο του φοιτητή για την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αριστεία σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης προκειμένου περί τίτλων σπουδών του εξωτερικού.

3. Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

4. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

(δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

(ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί μέσω του www.gov.gr.

Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ΚΕΠ προκειμένου το ΚΕΠ να εκδώσει μέσω του www.gov.gr την Υπεύθυνη Δήλωση και να σας την χορηγήσει σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να την επισυνάψετε στην αίτησή σας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 18/11/2022 έως την Παρασκευή 25/11/2022 στις 14:00. Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα κλείσει και καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα δοθεί καμία παράταση στην ανωτέρω προθεσμία.

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που καταθέτουν. Η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα της αίτησής τους μέσω του αυτοματοποιημένου αντίγραφου που θα λάβουν μέσω email μόλις υποβάλουν την αίτησή τους. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή της αίτησης διαπιστώσετε ότι η αίτησή σας δεν είναι ορθή μπορείτε να την υποβάλλετε εκ νέου. Θα ληφθεί υπόψη μόνο η τελευταία αίτηση και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή διδάκτρων με προσωπικό email που θα τους αποστείλει η Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ενστάσεις

Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση θα απορριφθεί μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω email (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στην Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουν το προσωπικό email στο οποίο θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησής τους.

Επισημαίνεται ότι ο/η αιτών/ούσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλει. Οι αιτήσεις που περιέχουν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης.

Όροι απαλλαγής διδάκτρων

Οι δικαιούχοι της απαλλαγής διδάκτρων υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ εντός πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς να καταβάλουν δίδακτρα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταβάλουν δίδακτρα για κάθε εξάμηνο υπέρβασης.

 

Για τη φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης, πατήστε εδώ.