Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών Κρίσεων
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κατηγορία: ΠΜΣ
Δημοσίευση: 15 Ιανουαρίου 2015

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό - επιστημονικό πεδίο των Στρατηγικών Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων.

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του συγκεκριμένου ΠΜΣ προκύπτει επιτακτικά από την πολυπλοκότητα της σύγχρονης εποχής στην οποία συμπλέκονται οι φυσικές διεργασίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι φυσικές καταστροφές και οι ανθρωπιστικές – πολιτικές κρίσεις. Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραγόντων οδηγεί σε τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένες νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης και τομέα δραστηριότητας. Παράλληλα αυτά επηρεάζουν και τους φορείς σε κάθε επίπεδο Διοίκησης στους οποίους η αειφόρος ανάπτυξη, οι υπηρεσίες στον πολίτη και η κοινωνική μέριμνα, είναι κυρίαρχοι στόχοι.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας, αφετέρου δε στη εμβάθυνση και στην εξειδίκευση των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (M.Sc) και ενδεχόμενα σε επίπεδο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (PhD), παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο σύγχρονο διεθνές τοπίο.

Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες δεκαετίες με όλο και αυξανόμενη συχνότητα η παγκόσμια κοινή γνώμη απασχολείται και παράλληλα ανησυχεί για τις καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά ατυχήματα. Οι αλλεπάλληλες πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κλιματική αλλαγή, οι εκδηλούμενοι σεισμοί, τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι κατολισθήσεις και άλλα φαινόμενα σε διάφορα σημεία του πλανήτη με έντονες γεωτεκτονικές ανακατατάξεις, δίνουν την εντύπωση μιας ολοένα επιταχυνόμενης διαδικασίας αλλαγών στη γήινη επιφάνεια και στο περιβάλλον. Παράλληλα, με αλματώδη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, λαμβάνουν χώρα τεχνολογικές και περιβαλλοντικές καταστροφές, οι οποίες προέρχονται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου και από την ατυχή διαχείριση της τεχνολογίας, όπως ατυχήματα, ρύπανση από απόβλητα και τοξικές ουσίες, εκρήξεις, βιολογικές μολύνσεις, αστικές - δασικές πυρκαγιές, κ.α. Τα ανωτέρω προκαλούν άμεσα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσονται σε ανθρωπιστικές και πολιτικές κρίσεις.

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω αποτελούν το κατ' εξοχήν πρόβλημα των κρατών και των κατά τόπους αρχών, μεγάλος αριθμός επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προσανατολιστεί στη συστηματική έρευνα. Ταυτόχρονα παρατηρείται συσσώρευση τεχνογνωσίας σε ερευνητικά κέντρα, η οποία όμως δεν διοχετεύεται με γρήγορους ρυθμούς στους αρμόδιους φορείς αλλά και στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα η απόκριση να μην είναι η ενδεικνυόμενη.

Η ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προώθηση της έρευνας αλλά και στην εμβάθυνση του γνωστικού πεδίου και εξειδίκευση επιστημόνων και στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στη χώρα μας σημειώνεται κάποια καθυστέρηση, σε σύγκριση με Ευρωπαϊκές χώρες, στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας γύρω από τα ζητήματα αυτά. Η περιοχή μας δοκιμάζεται από συχνές φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και έχει πληγεί στο πρόσφατο παρελθόν από μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς πρωτοβουλίες ειρήνευσης και ανθρωπιστικής δράσης δημιουργεί την ανάγκη στελέχωσης των αποστολών αυτών με ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα καθώς και οι Φορείς Πρώτων Βοηθειών και Εθελοντισμού είναι ωφέλιμο να στελεχώνονται με καταρτισμένα στελέχη με γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο.
Επιπρόσθετα Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις κάθε είδους, Βιομηχανίες, Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα, δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών, ατυχημάτων και κρίσεων.

Σκοπός του ΜΠΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να:

  • Αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τα είδη, τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τις μεθοδολογίες αντιμετώπισης των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Κρίσεων που απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες.
  • Εκπαιδευτούν στην αναγνώριση, χαρτογράφηση και εκτίμηση κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον μιας περιοχής.
  • Εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τάσεις Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
  • Αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο σε ένα τομέα της αγοράς εργασίας, που αναπτύσσεται γρήγορα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο για ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο έχει εξαιρετική σπουδαιότητα για τους θεσμούς και τις δομές ενός κράτους.
  • Στελεχώσουν Επιχειρήσεις, Τουριστικές Υποδομές, Βιομηχανίες, κ.α. με στελεχιακό δυναμικό με επιχειρησιακές ικανότητες στην αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, έκτακτων αναγκών και κρίσεων.
  • Ενταχθούν σε Εθελοντικούς Οργανισμούς που προσφέρουν έργο σε περιπτώσεις εκδήλωσης καταστροφών και κρίσεων.

Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ΠΜΣ, θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, των Καταστροφών και των Κρίσεων.

Οι Ειδικεύσεις:

  1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
  2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση